logo
title

Sửa đổi, bổ sung điều 14 của Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch về mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành

Cập nhật ngày: 01/11/2021
Ngày 28/10/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 94/2021/NĐ-CP về Sửa đổi, bổ sung điều 14 của Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch về mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Xem chi tiết tại file đính kèm