logo
title

Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 06/2017 TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch

Cập nhật ngày: 08/12/2021
Ngày 30/11/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành thông tư số 13/2021/TT-BVHTTDL về Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 06/2017 TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch

Xem chi tiết tại file đính kèm