logo
title

Về việc triển khai thi hành Nghị định số 94/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 14 Nghị định 168/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch về mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành

Cập nhật ngày: 09/12/2021
Ngày 07/12/2021, Ngân hàng nhà nước Việt Nam ban hành công văn Số: 8605/NHNN-PC về việc triển khai thi hành Nghị định số 94/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 14 Nghị định 168/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch về mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Xem chi tiết công văn: 4325/BVHTTDL-TCDL tại file đính kèm

Xem chi tiết công văn: 8605/NHNN-PC tại file đính kèm